Tạo mã thanh toán QR để gửi cho người trả.

Chọn ngân hàng nhận:
Nhập số tài khoản nhận:
Nhập tên chủ tài khoản nhận:
Nhập số tiền (VNĐ):
Nhập nội dung:

Hoặc bạn có thể tạo QR CODE bất kỳ để sử dụng.

Nhập dữ liệu cần mã hóa:
(URL hoặc dãy số liền nhau)